1.   Podmienky ochrany súkromia

1.1.   Spoločnosť Kedros, a.s. (ďalej aj ako „spoločnosť“) zabezpečuje ochranu osobných údajov, ktoré pri poskytovaní služieb spracúvame, a preto sme na ich ochranu prijali primerané technické a organizačné opatrenia.

1.2.   Súčasne spoločnosť vykonáva spracúvanie osobných údajov v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z GDPR a zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

1.3.   Tento dokument predstavuje internú politiku ochrany súkromia zavedenú spoločnosťou v súlade s článkom 24 GDPR za účelom preukazovania dosiahnutého súladu s GDPR.

1.4.   Spoločnosť týmto dokumentom pri získavaní osobných údajov dotknutým osobám poskytuje povinné informácie podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. a článku 13 GDPR.

1.5.   Podrobnú ochranu osobných údajov má spoločnosť spracovanú v rámci certifikácií STN EN ISO 9001:2016/ EN ISO 9001:2015 (systém manažérstva kvality), STN EN ISO 14001:2016/ EN ISO 14001:2015 (systém environmentálneho manažérstva), STN OHSAS 18001:2009/ OHSAS 18001:2007 (systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci), STN ISO/IEC 27001:2014 – ISO/IEC 27001:2013 (systém manažérstva informačnej bezpečnosti), ISO 37001:2016 (systém manažérstva proti úplatkárstvu), STN ISO/IEC 20000-1:2011 (systém manažérstva služieb v IT).

2.   Základné informácie o prevádzkovateľovi

2.1.   Prevádzkovateľ:

Kedros, a.s. Slávičie údolie 106, 81102 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 893 907, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri, Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3373/B. Tel: +421 (0) 914 329 696, e-mail: .

2.2.   Zodpovedná osoba:

e-mail: poštová adresa: Kedros, a.s. Karloveská 6C, 84104 Bratislava, Slovenská republika, Slovenská republika (na obálku uviesť „Určené pre DPO“)

2.3.   Poučenie o právach dotknutej osoby:

2.3.1.   Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. V prípade, ak tomu tak je, máte právo na získanie informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov v rozsahu uvedenom v čl. 15 GDPR. Súčasne máte právo získať kópiu tých osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

2.3.2.   Právo na opravu osobných údajov

V prípade, ak zistíte, že spracúvame o Vás nesprávne alebo neúplné osobné údaje, máte právo na ich opravu alebo doplnenie.

2.3.3.   Právo na odvolanie súhlasu

V prípade, ak ste nám poskytli súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, máte právo na jeho odvolanie bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

2.3.4.   Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo dosiahnuť vymazanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Uplatneniu tohto práva však predchádza individuálne posúdenie Vašej žiadosti, pričom nebude uplatnené v prípade, ak je ďalšie spracúvanie osobných údajov potrebné na niektorý z prípadov uvedených v čl. 17 GDPR, najmä na splnenie zákonnej povinnosti, oprávneného záujmu prevádzkovateľa, na účely archivácie vo verejnom záujme alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

2.3.5.   Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to iba z dôvodov uvedených v čl. 18 GDPR. Uvedené právo si môžete uplatniť najmä vtedy, ak naša organizácia už nemá potrebu spracúvať Vaše osobné údaje, ale tieto údaje sú potrebné pre Vás na preukázanie uplatňovania alebo obhajovania Vašich právnych nárokov.

2.3.6.   Právo na prenosnosť osobných údajov

V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste našej organizácii poskytli na základe súhlasu alebo na základe podpísania zmluvy, a tieto osobné údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne použiteľnom a strojovo čitateľnom formáte. V prípade Vašej požiadavky prenesieme tieto údaje Vami určenému inému prevádzkovateľovi, pokiaľ tomu nebudú brániť zákonné alebo iné prekážky.

2.3.7.   Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré vykonávame na základe oprávneného záujmu alebo v súvislosti s vykonávaním aktivít priameho marketingu, ako aj namietať voči profilovaniu za uvedeným účelom.  Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu.

2.3.8.   Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete obrátiť na dozorný orgán: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12 820 07 Bratislava IČO: 36 064 220 tel. č.: +421 (2) 323 13 220 web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

2.4.   Kontaktné údaje pre uplatnenie práv dotknutej osoby:

Jednotlivé práva uvedené v bode 3 si môžete uplatniť poslaním e-mail žiadosti na adresu alebo písomnou žiadosťou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa Kedros, a.s. Karloveská 6C, 84104 Bratislava, Slovenská republika (na obálku uviesť „Určené pre DPO“).

2.5.   Spôsobe vybavenia uplatnenia práv dotknutých osôb :

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré si u nás uplatníte, poskytujeme bezplatne a budú Vám poskytnuté najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie 2 mesiace v závislosti od komplexnosti žiadosti a počtu žiadostí. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady. V prípade, že s nami nadviažete kontakt niektorým z vyššie uvedených komunikačných kanálov, použijeme Vami oznámené údaje (Vašu e-mailovú adresu, resp. Vaše meno, priezvisko a Vaše telefónne číslo) pre zodpovedanie Vašich otázok resp. pre vybavenie Vašej žiadosti. Údaje budú vymazané bezodkladne potom, ak nebudú viac potrebné pre zodpovedanie Vašich otázok alebo pre vybavenie Vašej žiadosti, respektíve obmedzíme ich spracúvanie v prípade potreby preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov, alebo v prípade, ak existujú zákonné povinnosti ich uchovávať. Ak máme dôvodnú pochybnosť o Vašej totožnosti, môžeme v súvislosti s uplatnením jednotlivých práv, požiadať o poskytnutie dodatočných informácií na potvrdenie Vašej totožnosti.

3.   Informácie o spracovateľských činnostiach

3.1.   Spracovateľská činnosť : Vedenie personálnej a mzdovej agendy – Spracúvanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie

3.1.1.   Účel spracúvania osobných údajov:

Výber uchádzačov o zamestnanie.

3.1.2.   Právny základ spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na to, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Spracúvanie osobných údajov je súčasne zákonnou požiadavkou, pričom je nevyhnutné na splnenie povinností zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a vo vybraných prípadoch na základe súhlasu dotknutej osoby.

V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné zabezpečiť výber zamestnanca a následne uzavrieť pracovný pomer alebo obdobný vzťah. V prípade neposkytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov uchádzačov na účel ich uchovávania pre prípad ich oslovenia v budúcnosti, budú všetky zaslané osobné údaje po ukončení výberového konania zlikvidované.

3.1.3.   Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje:

3.1.3.1.   Kategórie spracúvaných osobných údajov:

uchádzači o zamestnanie: titul, meno, priezvisko, kontaktné údaje (adresa trvalého bydliska, telefónne číslo, e-mail), žiadosť o prijatie do zamestnania, motivačný list, dosiahnuté vzdelanie, priebeh predchádzajúcich zamestnaní, životopis.

3.1.3.2.   Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:

uchádzači o zamestnanie, personálne agentúry, web portál www.profesia.sk.

3.1.4.   Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie sú uchovávané iba po dobu ukončenia výberového konania a následne sú údaje o neprijatých uchádzačoch bezodkladne vymazané. V prípade získania súhlasu od uchádzačov so spracúvaním osobných údajov za účelom ich oslovenia v budúcnosti, sú osobné údaje spracúvané 2 roky od uskutočnenia výberového konania a následne zlikvidované.

3.1.5.   Kategórie príjemcov osobných údajov:

Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie nie sú spracúvané inými príjemcami ako oprávnenými osobami spoločnosti Kedros, a.s..

3.1.6.   Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

3.1.7.   Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

3.2.   Spracovateľská činnosť : Oznamovanie protispoločenskej činnosti

3.2.1.   Účel spracúvania osobných údajov:

Zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich spoločnosti Kedros, a.s. zo zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s oznamovaním skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa.

3.2.2.   Právny základ spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie požiadaviek zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3.2.3.   Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje:

3.2.3.1.   Kategórie spracúvaných osobných údajov:

oznamovateľ – osoba, ktorá podala oznámenie/kvalifikované oznámenie (ďalej len „oznámenie“) v rozsahu evidencie oznámení: dátum doručenia oznámenia, meno, priezvisko a pobyt oznamovateľa, predmet oznámenia, výsledok preverenia oznámenia, dátum skončenia preverenia oznámenia, údaje v rozsahu „Žiadosť o udelenie súhlasu“ úradu urobiť právny úkon alebo rozhodnutie v pracovnoprávnom vzťahu voči chránenému oznamovateľovi, na ktorý nedal súhlas, údaje o páchateľoch alebo iných fyzických osobách, ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa: meno a priezvisko, adresa, ďalšie údaje týkajúce sa osôb uvedených v oznámení a relevantné k danému oznámeniu.

3.2.3.2.   Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:

osoba, ktorá podala oznámenie.

3.2.4.   Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje sú uchovávané v súlade s požiadavkami zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach po dobu 3 rokov od vybavenia oznámenia a následne sú zlikvidované.

3.2.5.   Kategórie príjemcov osobných údajov:

Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované alebo sprístupňované: Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, Národnému inšpektorátu práce (inšpektorátom práce), súdom, orgánom činným v trestnom konaní.

3.2.6.   Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

3.2.7.   Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

3.3.   Spracovateľská činnosť : Vedenie účtovnej agendy

3.3.1.   Účel spracúvania osobných údajov:

Vedenie účtovnej agendy potrebnej na zaúčtovanie obchodných prípadov vrátane fakturácie a plnenia zmlúv, ako aj vyúčtovania miezd a ostatných plnení z hľadiska účtovníctva.

3.3.2.   Právny základ spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné aj na plnenie nasledovných zákonných povinností: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a súvisiace predpisy.

3.3.3.   Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje:

3.3.3.1.   Kategórie spracúvaných osobných údajov:

zmluvné strany a zamestnanci spoločnosti Kedros, a.s.: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska (pre právnické osoby adresa sídla spoločnosti), názov organizácie (iba pre právnické osoby), kontaktné údaje, fakturačné údaje, dátum narodenia (pre právnické osoby IČO).

3.3.3.2.   Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:

dotknutá osoba, zamestnávateľ dotknutej osoby.

3.3.4.   Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje sú uchovávané v súlade s požiadavkami zákonov upravujúcich oblasť účtovníctva a daní a zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach po dobu 10 rokov od vytvorenia účtovného dokladu a následne sú zlikvidované.

3.3.5.   Kategórie príjemcov osobných údajov:

Osobné údaje sú spracúvané nasledujúcimi sprostredkovateľmi: spoločnosť zabezpečujúca spracovania mzdovej a účtovnej agendy, účtovné audítorské spoločnosti zabezpečujúce účtovné audity v zmysle osobitných právnych predpisov.
Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované alebo sprístupňované: finančným úradom, daňovým úradom, kontrolným úradom.

3.3.6.   Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

3.3.7.   Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

3.4.   Spracovateľská činnosť : Riadenie prístupu do priestorov spoločnosti Kedros, a.s.

3.4.1.   Účel spracúvania osobných údajov:

Identifikácia osôb pri ich jednorazovom a opakovanom vstupe do priestorov spoločnosti Kedros, a.s., identifikácia osôb pohybujúcich sa v týchto priestoroch a riadenie prístupu do priestorov a v rámci priestorov spoločnosti Kedros, a.s.

3.4.2.   Právny základ spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje zamestnancov spoločnosti Kedros, a.s., tretích strán a návštev sú spracúvané na základe oprávneného záujmu spoločnosti Kedros, a.s. ako prevádzkovateľa, a to na zabezpečenie riadeného vstupu do priestorov a tým zabezpečenie ochrany majetku, ako aj osôb nachádzajúcich sa v priestoroch spoločnosti, čo v praxi znamená zabezpečenie dokumentovania časového rámca prítomnosti osôb v priestoroch spoločnosti Kedros, a.s. pre prípad potreby preukazovania mechanizmu vzniku nehody alebo škodovej udalosti na majetku alebo zdraví osôb, preukazovania úmyselného alebo neúmyselného poškodzovania majetku alebo zdravia osôb, prípadne iného incidentu v oblasti ochrany majetku a zdravia osôb a preukazovania zodpovednosti za škodu alebo ujmu spôsobenú týmito udalosťami.
Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na umožnenie vstupu do priestorov spoločnosti Kedros, a.s. V prípade neposkytnutia osobných údajov, nebude dotknutej osobe umožnený vstup do priestorov spoločnosti Kedros, a.s.

3.4.3.   Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje:

3.4.3.1.   Kategórie spracúvaných osobných údajov:

zamestnanci spoločnosti Kedros, a.s. a tretích strán: meno, priezvisko, ID (elektronický systémový identifikátor zamestnanca), výrobné číslo karty (identifikátor karty), pridelené prístupy, alebo návštevy: meno, priezvisko, dátum návštevy, podpis.

3.4.3.2.   Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:

dotknutá osoba, zamestnávatelia dotknutých osôb.

3.4.4.   Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje sú spracúvané po celú dobu platnosti vstupov do priestorov spoločnosti Kedros, a.s., následne sú zaradené do predarchívnej starostlivosti v súlade s požiadavkami zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde sú uchovávané po dobu 5 rokov, následne sú zlikvidované.

3.4.5.   Kategórie príjemcov osobných údajov:

Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované alebo sprístupňované orgánom činným v trestnom konaní, súdom a poskytovateľom právnych služieb – Advokátom.

3.4.6.   Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

3.4.7.   Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

3.5.   Spracovateľská činnosť : Riadenie vzťahov so zákazníkmi

3.5.1.   Účel spracúvania osobných údajov:

zasielania listinných správ, ponúk a informácií, kontaktovania prostredníctvom telefónu alebo elektronickej pošty s ponukami, s informáciami a s otázkami, organizovania súťaží.

3.5.2.   Právny základ spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov je oprávneným záujmom spoločnosti Kedros, a.s., a to na zabezpečenie starostlivosti o svojich zákazníkov, skvalitňovanie a rozvíjanie obchodných aktivít pri poskytovaní produktov a služieb, s cieľom podporiť ich predajnosť. V prípade podania námietky alebo vyjadrenia akéhokoľvek iného nesúhlasu s využívaním spracúvaných osobných údajov na uvedené účely, sú dotknuté osoby vymazané z mailing listu spoločnosti Kedros, a.s..
Osobné údaje súčasne spracúvame aj na základe súhlasu dotknutej osoby na jej oslovovanie v súvislosti s poskytovaním informácií o produktoch a službách poskytovaných spoločnosťou Kedros, a.s., a to formou telefónu, elektronickej pošty. Súhlas je poskytovaný po dobu 3 rokov od nasledujúceho roku, kedy bol súhlas poskytnutý. V prípade neposkytnutia súhlasu, nebudú dotknuté osoby zaradené do mailing listu spoločnosti Kedros, a.s. a teda nebudú informované o produktoch a službách spoločnosti Kedros, a.s., o prebiehajúcich akciách a novinkách a nebudú zaraďovaní do prebiehajúcich súťaží.

3.5.3.   Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje:

3.5.3.1.   Kategórie spracúvaných osobných údajov:

zákazníci a potenciálni zákazníci: titul, meno a priezvisko, zamestnávateľ a adresa zamestnávateľa, pracovná pozícia e-mail, telefónne číslo, fax, údaje súvisiace s používaním služieb a produktov spoločnosti Kedros, a.s. alebo s prejaveným záujmom o ne.

3.5.3.2.   Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:

dotknutá osoba alebo osobné údaje sú získavané zo zmlúv uzatvorených so zákazníkom, z údajov vyplnených na webovej stránke spoločnosti Kedros, a.s. a zo vzájomnej komunikácie so zákazníkom a potenciálnym zákazníkom.

3.5.4.   Doba uchovávania osobných údajov:

Záznamy marketingových kampaní a aktivít sú spracúvané po celú dobu ich realizácie, následne sú zaradené do predarchívnej starostlivosti v súlade s požiadavkami zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a uchovávané po dobu 3 rokov. Osobné údaje zákazníkov, resp. potenciálnych zákazníkov sú spracúvané po celú dobu platnosti súhlasu poskytnutého dotknutou osobou, resp. pretrvávania oprávneného záujmu spoločnosti Kedros, a.s. na spracúvanie týchto osobných údajov. Osobné údaje sú bezodkladne zlikvidované po odvolaní súhlasu dotknutou osobou, pri prejavení akéhokoľvek nesúhlasu dotknutej osoby s jej oslovovaním alebo v prípade ak sa preukáže, že spracúvané osobné údaje sú už neaktuálne.

3.5.5.   Kategórie príjemcov osobných údajov:

Spoločnosť Kedros, a.s. spracúva osobné údaje výhradne na vlastné účely.

3.5.6.   Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

3.5.7.   Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

S cieľom prispôsobiť marketingové aktivity priamo pre jednotlivé skupiny aktuálnych a potenciálnych zákazníkov a obmedzenia zasielania neadresných marketingových oznamov a dopytov, vyhodnocuje spoločnosť Kedros, a.s. informácie o dotknutých osobách.

3.6.   Spracovateľská činnosť: Obstarávanie tovarov a služieb

3.6.1.   Účel spracúvania osobných údajov:

Obstarávanie tovarov a služieb a zabezpečenie následných činností súvisiacich s plnením zazmluvnených záväzkov.

3.6.2.   Právny základ spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností vyplývajúcich zo zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Súčasne sú osobné údaje spracúvané aj na základe oprávneného záujmu, a to na zabezpečenie preverenia personálnej a technickej spôsobilosti dodávateľov tovarov a služieb plniť zazmluvnené záväzky (osobné údaje zamestnancov zmluvných strán).

3.6.3.   Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje:

3.6.4.   Kategórie spracúvaných osobných údajov:

zmluvné strany a zástupcovia dodávateľa: titul, meno a priezvisko, kontaktné údaje (adresa, e-mail, telefónne číslo), organizácia, fakturačné údaje, zmluvné údaje, funkcia/pracovná pozícia, údaje o vzdelaní a odbornej praxi, údaje o realizovaných projektoch, podpis, alebo zamestnanci zmluvnej strany podieľajúci sa na procese plnenia: meno a priezvisko, pracovná pozícia / funkcia, kontaktné údaje (adresa, e-mail, telefónne číslo).
Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:
dotknutá osoba alebo zamestnávateľ dotknutej osoby.

3.6.5.   Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje sú spracúvané po celú dobu realizácie obstarávania tovarov a služieb a zabezpečovania činností súvisiacich s plnením zazmluvnených záväzkov, následne sú zaradené do predarchívnej starostlivosti v súlade s požiadavkami zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a uchovávané po dobu 10 rokov.

3.6.6.   Kategórie príjemcov osobných údajov:

Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované alebo sprístupňované: finančným úradom, daňovým úradom, kontrolným úradom.

3.6.7.   Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

3.6.8.  Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

3.7.   Spracovateľská činnosť: Poskytovanie služieb zákazníkom

3.7.1.   Účel spracúvania osobných údajov:

Poskytovanie tovarov a služieb zákazníkom a zabezpečenie činností súvisiacich s prípravou ponúk a účasťou na výberových konaniach.

3.7.2.   Právny základ spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné aj na plnenie nasledovných zákonných povinností/oprávnení: zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (§78, ods. 3). Súčasne sú osobné údaje spracúvané aj na základe oprávneného záujmu spoločnosti, a to na zabezpečenie preukázania personálnej a technickej spôsobilosti spoločnosti alebo obchodného partnera plniť požiadavky zákazníkov.

3.7.3.   Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje:

3.7.3.1.   Kategórie spracúvaných osobných údajov:

zamestnanci spoločnosti a zamestnanci tretích strán: titul, meno, priezvisko, zamestnávateľ, kontaktné údaje (e-mail adresa, tel. kontakt), dátum narodenia, profesijný životopis, kompetencie (certifikáty, previerky a potvrdenia o absolvovaní školení a skúšok).

3.7.3.2.   Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:

dotknutá osoba alebo zamestnávateľ dotknutej osoby.

3.7.4.   Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje sú spracúvané po celú dobu vypracovávania ponuky, počas trvania výberového konania a počas zabezpečovania činností súvisiacich s plnením služieb, následne sú zaradené do predarchívnej starostlivosti v súlade s požiadavkami zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a uchovávané po dobu:
• ponuky a cenové kalkulácie 3 roky a následne sú zlikvidované,
• podklady do verejného obstarávania 10 rokov a následne sú zlikvidované,
• výstupy plnenia služieb 10 rokov a následne sú zlikvidované.

3.7.5.   Kategórie príjemcov osobných údajov:

Osobné údaje sú poskytované a sprístupňované v rámci prípravy ponúk obchodným partnerom a v rámci výberových konaní potenciálnym zákazníkom a zákazníkom.
Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované alebo sprístupňované: finančným úradom, daňovým úradom, kontrolným úradom.

3.7.6.   Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

3.7.7.   Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

3.8.   Spracovateľská činnosť: Správa, prevádzka a podpora systémov spoločnosti a systémov prevádzkovaných pre iné organizácie

3.8.1.   Účel spracúvania osobných údajov:

Zabezpečenie správy, prevádzky a podpory pre systémy spoločnosti Kedros, a.s. a pre systémy prevádzkované pre iné organizácie, vrátane riadenia prístupov do týchto systémov, riadenia zmenových konaní, riešenia incidentov, monitorovania ich prevádzky a zabezpečovania podpory ich používateľom.

3.8.2.   Právny základ spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu spoločnosti Kedros, a.s., a to na zabezpečenie ochrany (dôvernosti, dostupnosti a integrity) údajov spracúvaných v systémoch spoločnosti a systémoch prevádzkovaných pre iné organizácie.
Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na umožnenie prístupu do systémov. V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude dotknutej osobe umožnený výkon správy, prevádzky a podpory systémov.

3.8.3.   Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje:

3.8.3.1.   Kategórie spracúvaných osobných údajov:

zamestnanci spoločnosti: meno a priezvisko, pracovisko, kontaktné údaje (e-mail, telefónny kontakt), pridelené prístupové práva, pridelená IP adresa, pridelené technické prostriedky, alebo zamestnanci tretích strán: meno a priezvisko, pracovisko, kontaktné údaje (e-mail, telefónny kontakt), organizácia, pridelené prístupové práva, pridelená IP adresa, pridelené technické prostriedky.

3.8.3.2.   Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:

dotknutá osoba alebo zamestnávateľ dotknutej osoby.

3.8.4.   Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje sú spracúvané po celú dobu výkonu činnosti správy, prevádzky a podpory pre systémy, následne sú zaradené do predarchívnej starostlivosti v súlade s požiadavkami zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a uchovávané po dobu 5 rokov. Záznamy z prevádzky systémov v elektronickej podobe (logy) sú uchovávané 2 roky od vytvorenia záznamu.

3.8.5.   Kategórie príjemcov osobných údajov:

Osobné údaje sú spracúvané nasledujúcimi sprostredkovateľmi: dodávatelia zabezpečujúci správu, prevádzku a podporu infraštruktúrnych systémov a systémov pre riadenie prístupov, riešenia incidentov, monitorovanie prevádzky a zabezpečovanie podpory používateľom.

3.8.6.   Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

3.8.7.   Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

3.9.   Spracovateľská činnosť: Vývoj, testovanie, správa, prevádzka a podpora aplikácií spoločnosti

3.9.1.   Účel spracúvania osobných údajov:

Zabezpečenie vývoja, testovania, správy, prevádzky a podpory pre aplikácie spoločnosti Kedros, a.s., vrátane certifikácie a riadenia prístupov do týchto aplikácií, riadenia zmenových konaní, riešenia incidentov, monitorovania ich prevádzky a zabezpečovania podpory ich používateľom. Ustanovenie ochrany súkromia pri vývoji, testovaní, správe, prevádzke a podpore aplikácií, je v tomto dokumente upravená všeobecne, pričom každá aplikácia spoločnosti, môže mať ešte stanovené zverejnené osobitné pravidlá, špecificky zamerané na danú aplikáciu.

3.9.2.   Právny základ spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu spoločnosti Kedros, a.s., a to na zabezpečenie ochrany (dôvernosti, dostupnosti a integrity) údajov spracúvaných v aplikáciách alebo aplikáciami spoločnosti. Spracúvanie osobných údajov je oprávneným záujmom spoločnosti Kedros, a.s., a to na zabezpečenie starostlivosti o užívateľov aplikácie, skvalitňovanie a rozvíjanie aplikácie, pri poskytovaní produktov a služieb, s cieľom podporiť ich predajnosť. Osobné údaje súčasne spracúvame aj na základe súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov pri stiahnutí aplikácie z online obchodov v zmysle bodu 3.9.5.. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov na tento účel je zmluvný vzťah uzatvorený medzi spoločnosťou a dotknutou osobou, resp. ustanovenie § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. a ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Súhlasy dotknutých osôb dopĺňajú Licenčné podmienky alebo Všeobecné obchodné podmienky schválené spoločnosťou pre používanie konkrétnej aplikácie a vytvárajú predpoklady pre dosiahnutie súladu so základnými zásadami spracúvania osobných údajov podľa článku 5 ods. 1 písm. a) a b) GDPR a článku 7 GDPR. Spoločnosť na formulácie uvedených súhlasov so spracúvaním osobných údajov okrem notifikačných mechanizmov upozorňuje dotknuté osoby s ohľadom na požiadavku vyplývajúcu z článku 7 ods. 2 GDPR. Spoločnosť je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb aj na účely vykonávania tzv. due diligence auditov, ktoré by mohli nastať pred prípadným predajom aplikácie záujemcovi v postavení tretej strany. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov bude ochrana práv a právom chránených záujmov spoločnosti, resp. ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

3.9.3.   Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje:

3.9.3.1.   Kategórie spracúvaných osobných údajov:

– užívatelia aplikácie: meno a priezvisko, kontaktné údaje (e-mail, telefónny kontakt), pridelené prístupové práva, pridelená IP adresa, pridelené technické zariadenie, poloha.

3.9.3.2.   Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:

– dotknutá osoba,
– zamestnávateľ dotknutej osoby.

3.9.4.   Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje sú spracúvané po celú dobu výkonu činnosti správy, prevádzky a podpory pre aplikácie, následne sú zaradené do predarchívnej starostlivosti v súlade s požiadavkami zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a uchovávané po dobu 5 rokov. Záznamy z prevádzky systémov v elektronickej podobe (logy) sú uchovávané 2 roky od vytvorenia záznamu.

3.9.5.   Kategórie príjemcov osobných údajov:

Osobné údaje sú spracúvané nasledujúcimi sprostredkovateľmi: dodávatelia zabezpečujúci certifikáciu, predaj, správu, prevádzku a podporu infraštruktúrnych aplikácie a systémov pre riadenie prístupov, riešenia incidentov, monitorovanie prevádzky a zabezpečovanie podpory používateľom. Niektoré aplikácie je možné voľne stiahnuť z tzv. online obchodov s aplikáciami pre inteligentné zariadenia, a to konkrétne z App Store a Google Play. Spoločnosť dotknuté osoby informuje, že v prípade sťahovania aplikácie do zariadenia koncového používateľa aplikácie z tzv. online obchodov s inteligentnými aplikáciami môže zo strany ich prevádzkovateľov v postavení tretích strán dochádzať k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb úplne nezávisle od spoločnosti. Spoločnosť nemá žiadny vplyv na spracúvanie osobných údajov zo strany App Store a Goole Play.
App Store a Google Play majú vytvorené vlastné politiky ochrany osobných údajov a súkromia, ktorými sa riadia a ktoré sa vzťahujú aj na Dotknuté osoby v prípade sťahovania aplikácie z App Store a Google Play. Viac informácií o ochrane osobných údajov a súkromia Appstore je možné nájsť v slovenskom jazyku na nasledovnom URL: https://www.apple.com/legal/privacy/sk. Viac informácií o ochrane osobných údajov a súkromia Google Play je možné nájsť v slovenskom jazyku na nasledovnom URL: https://payments.google.com/payments/apissecure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=sk.

3.9.6.   Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Prevádzkovateľ využíva nasledovných partnerov, ktorí majú postavenie tretej strany a samostatného prevádzkovateľa, ktorý zodpovedá za ochranu osobných údajov nezávisle a samostatne od Prevádzkovateľa:
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké; a
Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA, Spojené štáty americké.

3.9.7.   Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

4.   Zmena podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti podľa možností napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.