Geografické informačné systémy

Využívame GIS ako integrujúci prvok v rámci softvérových riešení, ktoré dodáva súkromným spoločnostiam a štátnej správe

Geografické informačné systémy

V súčasnej dobe, v ktorej nie je problémom dáta získať, ale skôr ich správne spracovať a interpretovať, využívame geografické informačné systémy na analýzu, interpretáciu a vizualizáciu geopriestorových údajov. Naším cieľom je získať čo najkomplexnejší obraz o študovanom probléme. Zameriavame sa na oblasť dopravy, samosprávy a komplexných portálových riešení.

Kvalitné dáta získavame vďaka spolupráci so spoločnosťou Mapa Slovakia Digital, s.r.o.Central European Data Agency, a.s.

Naša pridaná hodnota

Využitie Open-source software

Spolupráca s kvalitnými dodávateľmi dát

Poskytovanie rôznych mapových služieb pomocou API

Skúsenosti s implementáciou niekoľkých typov routingu (Dijkstra, Yen, Contraction hierarchies)

Integrácia externých systémov (online vizualizácia kamerových záznamov, obsadenosti parkovacích miest, znečistenia ovzdušia a pod.)

NAŠE PRODUKTY A ICH NASADENIE

CWS CEDA Web Services  je súbor internetových nástrojov pre prácu s mapami. Pomocou API môže zákazník využívať funkcie ako je vyhľadávanie objektov, rôzne typy routingu, výpočet dojazdovej vzdialenosti, vzdialenostnej matice, zobrazenie stavu obsadenosti parkovísk, zobrazenie informácií o znečistení ovzdušia a pod.

mObec – mapový portál zameraný na prezentáciu priestorových dát pre podporu správy obcí (ukážka portálu obce Cífer).

MSOLMap Server Open Layers je modulárny a škálovateľný systém pre prácu nad priestorovými dátami (vektor, raster). Pozostáva zo samostatných backendových služieb a frontendovej časti, ktorá je upravovaná na základe požiadaviek zákazníka.

(c) 2019 Kedros, a.s.